Mandarin(P): jǐ, jī
Mandarin(Z): ㄐㄧˇ, ㄐㄧ
Korean(Eum): 기 [gi]
Korean(H/E): ⓐ기미 기 ⓑ몇 기
Japanese(On): き [ki]
Japanese(Kun): いく, きざし, ちかい [iku, kizashi, chikai]
Cantonese: gei1, gei2
Vietnamese: kỉ
Hist. Tang: *giə̌i, giəi
------------------------------------------------------------
Definition: how many? how much?; a few, some
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [52.9]
Total strokes: 12
Radical: ()
Simplified variant:
Frequency: 2
------------------------------------------------------------
Unicode: U+5E7E
Big Five: B458
JIS X 0208-1990: 2086
KSC 5601-1989: 4890
Cangjie: VIHI
Four-corner Code: 2225.3
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 21095.080
Kang Xi: 0342.140
CiHai: 486.202
Morohashi: 09208
Dae Jaweon: 0652.030

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — (幾, 几) I jī ㄐ〡 〔《廣韻》居依切, 平微, 見。 〕 〔《廣韻》渠希切, 平微, 群。 〕 〔《廣韻》其既切, 去未, 群。 〕 亦作“ ”。 1.隱微。 多指事物的跡象、先兆。 《易‧繫辭下》: “幾者, 動之微, 吉之先見者也。” 韓康伯 注: “幾者, 去無入有, 理而無形, 不可以名尋, 不可以形靚者也。” 孔穎達 疏: “幾, 微也, 是已動之微。 動, 謂心動、事動, 初動之時, 其理未著, 唯纖微而已。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 拼音:ji 1. 細微。 見“幾希”、 “幾微”等條。 2. 危殆、 危險。 詩經·大雅·瞻卬: “天之降罔, 維其幾矣。” 漢書·卷一·高帝紀上: “楚兵罷食盡, 此天亡之時, 不因其幾而遂取之, 所謂養虎自遺患也。”   1. 將近、 相去不遠。 如: “幾及”、 “庶幾”。 史記·卷五十五·留侯世家: “漢王輟食吐哺, 罵曰: 「豎儒! 幾敗而公事! 」” 2. 豈。 史記·卷九十一·黥布傳: “人相我當刑而王, 幾是乎?”  1. 預兆、 細微的跡象。 易經·繫辭下:… …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — 【기】 기미 빌미; 고동 기틀; 때; 위태하다; 바라다; 거의; 가깝다; 살피다; 헌걸차다; 얼마; 어찌 ? (작을요) + 戍 (지킬수) ?부 9획 (총12획) [1] how many; how much [2] a few; some; several 幾諫 (기간) 감정을 상하지 않도록 은근하게 간함 幾望 (기망) 음력 매월 14일 밤. 또는 그날 밤의 달 幾微 (기미) 낌새 …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • — I ) jī (1) ㄐㄧˉ (2) 小或矮的桌子: 茶~儿。 (3) 将近, 差一点: ~乎。 ~至。 (4) 苗头: 知~其神乎。 (5) 郑码: QD, U: 51E0, GBK: BCB8 (6) 笔画数: 2, 部首: 几, 笔顺编号: 35 II ) jǐ (1) ㄐㄧˇ (2) 询问数量多少(估计不太大)的疑问词: ~个人?~何(a.多少, 如 人生~~? b.研究点线面体的性质、 关系和计算方法的学科, 如 平面~~ )。 (3) 表示不定的数目: ~本书。 ~百人。 …   International standard chinese characters dictionary

 • — 기 기미 12 strokes 작을요2+주살익+사람인 …   Korean dictionary

 • — <戍>  蔑  衊  䁾  襪  韤  幭  鱴  蠛  瀎  篾  …   The searching index of Chinese characters according to the Russian graphical system of Rosenberg and Kolokolov

 • 幾幾 — (幾幾, 几几) I 猶幾乎。 太平天國 洪仁玕 《英杰歸真》: “前入魔鬼之網羅, 幾幾地獄, 今登光明之善域, 赫赫天堂。” 清 黃遵憲 《<人境廬詩草>自序》: “余年十五六, 即學為詩, 後以奔走四方, 東西南北, 馳驅少暇, 幾幾束之高閣。” 孫中山 《社會主義之派別及方法》: “其失業者, 固淪落而受天演之淘汰, 即有業者亦以工價之賤, 幾幾不能生存於社會矣。” II 猶幾許。 前蜀 貫休 《山居》詩之二二: “自古浮華能幾幾, 逝波終日去滔滔。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 幾何 — (幾何, 几何) 1.猶若干, 多少。 《詩‧小雅‧巧言》: “為猶將多, 爾居徒幾何?” 馬瑞辰 通釋: “爾居徒幾何, 即言爾徒幾何也。” 《史記‧白起王翦列傳》: “於是 始皇 問 李信 : ‘吾欲攻取 荊 , 於將軍度用幾何人而足?’” 《新唐書‧李多祚傳》: “﹝ 張柬之 ﹞乃從容謂曰: ‘將軍居北門幾何?’曰: ‘三十年矣。 ’” 清 劉獻廷 《廣陽雜記》卷四: “小子費亦不貲矣!家私幾何, 乃如此胡為耶!” 《老殘游記》第三回: “ 高公 又問: ‘藥金請教幾何?’”… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 幾幾乎 — (幾幾乎, 几几乎) 猶幾乎。 明 陳治紀 《書<張文忠公文集>後》: “夫 伊尹 之於 桐 , 周公 之徂東, 當其時, 蓋亦幾幾乎不免於不臣不弟之過矣。” 清 陳康祺 《郎潛紀聞》卷一: “近者詞臣入直大內, 詢以‘三天’之舊稱, 蓋幾幾乎不知緣始矣。” 宋慶齡 《為新中國而奮鬥》: “在他( 孫中山 )和他的兄弟沒有成人以前, 他的家住在一間茅屋裏, 幾幾乎僅僅不致挨餓。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 幾時 — (幾時, 几时) 1.多少時候。 漢武帝 《秋風辭》: “少壯幾時兮, 奈老何!” 唐 韓愈 《祭十二郎文》: “死而有知, 其幾何離;其無知, 悲不幾時, 而不悲者無窮期矣。” 《水滸傳》第四四回: “ 楊林 問道: ‘二位兄弟在此聚義幾時了?’” 2.指不長的一段時間。 《二刻拍案驚奇》卷十四: “﹝小童對 趙縣君 ﹞說: ‘他這幾時只在下處, 再不到外邊去。 ’” 清 李漁 《凰求鳳‧酸報》: “這等說起來, 又有幾時耽擱了。” 3.什麼時候。 唐 杜甫 《天末懷李白》詩:… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 幾乎 — (幾乎, 几乎) 1.接近於。 《易‧繫辭上》: “易不可見, 則乾坤或幾乎息矣。” 孔穎達 疏: “幾, 近也。” 《宋書‧孔琳之傳》: “近 孝武 之末, 天下無事……幾乎家給人足。” 宋 歐陽修 《問進士策》之三: “然自 秦 以來, 治世之主幾乎三代者, 唐太宗 而已。” 冰心 《我們太太的客廳》: “我們的太太和先生的蜜月旅行, 幾乎延長到兩年。” 2.差點兒。 多謂達到了即要發生而結果未發生的程度。 《二刻拍案驚奇》卷九: “這裏 素梅 在房中心頭丕丕的跳,… …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.